• slide1-0811 slide2-0811
  Angielski dla dzieci

  Skuteczna i pełna zabawy nauka angielskiego dla dzieci w szkołach Helen Doron English.

  Zobacz dlaczego
 • slide1-infant slide2-infant
  Niemowlęta 0-2

  Maluszki w wieku od 3-24 miesięcy uczą się angielskiego, kształtując przy tym swoje motoryczne umiejętności oraz stymulując rozwój zdolności umysłowych.

  Więcej
 • slide1-1311 slide2-1311
  Dzieci 2-6

  Dzieci doskonalą język mówiony wraz z dwoma kursami „Fun with Flupe” oraz „More Fun with Flupe”, śledząc przygody Granny Fix, Paula Warda oraz zabawnego stworka Flupe’a.

  Więcej
 • slide1-6-12 slide2-232
  Dzieci 6-12

  Dzieci uczą się mówionego angielskiego, czytając i pisząc razem z Paulem oraz Millie, którzy pomagają Kangi i jej synkowi Joey’emu rozwiązywać problem w Storyville.

  Więcej
 • slide1-0611 slide2-0611
  Teen English

  Uczniowie są zaangażowani w poważnie zabawną naukę angielskiego w twórczym środowisku.

  Więcej
 • slide1-0311 slide2-0311
  English ONLINE

  Dzieci w każdym wieku lubią gry komputerowe, nasze wspomagają efektywną naukę angielskiego.

  Wypróbuj
 

Centrum Helen Doron w Stargardzie – angielski dla dzieci i młodzieży

 

Rodo

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów.

W  związku  z okolicznością  zbierania   danych  osobowych  informuje  się, że dane osobowe w zakresie  objętym  zbieraniem będą  przetwarzane  przez administratora  danych  osobowych, firmę:

Akademia Rozwoju Kreatywnego Anny Krupy „Arkana”, z siedzibą na ul. Szczecińska 6, 73-110 Stargard,

tel: 506 227 563, email: stargard@helendoron.pl,

Celem przetwarzania   danych osobowych  jest:

1. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz osoby małoletniej, którą osoba żądająca reprezentuje przed zawarciem umowy o świadczenie usług edukacji – nauczanie języka angielskiego metodą Helen Doron w celu odbycia kursu nauki języka angielskiego, tzn. przygotowanie dokumentów  zawierających  umowę  oraz  zgody na:  samodzielne  opuszczanie  terenu Akademii  przez  Ucznia  po  zakończonych  zajęciach i udostępnienie  wizerunku  na  podstawie art.  6  ust 1. lit  b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego   dalej  RODO,

2. Po zawarciu umowy, wykonanie umowy o świadczenie usług edukacji – nauczanie języka angielskiego metodą Helen Doron w  celu odbycia  kursu nauki  języka  angielskiego, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym  składanie  wszelkich  oświadczeń przewidzianych   przez  umowę  lub  wynikających  z  przepisów  prawa   przez  strony  umowy, na  podstawie art.  6  ust 1. lit  b)  RODO,

3. Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych osobowych:

 • zapewnienie odpowiednich pozwoleń na samodzielny powrót ucznia z zajęć oraz ochrona przed roszczeniami,
 • wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych,
 • marketing bezpośredni, w tym po wyrażeniu odrębnej zgody na poniżej wskazanych podstawach prawnych dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, na  podstawie art.  6  ust 1. lit  f)  RODO.

Zebrane dane osobowe mogą być przekazane przez administratora podmiotom wykonującym dla administratora danych zlecenia, usługi lub współpracujących z administratorem danych osobowych w tym w szczególności nauczycielom, obsłudze  sekretariatu, obsłudze księgowej, obsłudze prawnej, operatorom pocztowym, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
Okres przetwarzania danych  i  kryteria  jego ustalenia:

a) dane osobowe przetwarzane w celu określonym powyżej w pkt 1, będą przetwarzane przez okres od zebrania danych do podpisania umowy i dokumentów nie dłużej niż 90 dni od Jeśli umowa nie zostanie zawarta dane po tym czasie zostaną usunięte,

b) dane osobowe przetwarzane w celu określonym powyżej w pkt 2 będą przetwarzane przez okres właściwy do maksymalnego czasu przechowywania dokumentów księgowych,

c) dane osobowe przetwarzane w celu określonym powyżej w pkt 3 przechowywane będą przez czas konieczny do obrony przed roszczeniami wynikającymi z okoliczności samodzielnego  opuszczenia terenu administratora przez ucznia po zakończonych zajęciach .  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści do danych osobowych, które zostały od niej zebrane oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo,  o ile zgoda była udzielana, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawne, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest warunkiem sporządzenia i zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń woli w formie dokumentów wymienionych w pkt 2 li a). 

Nie profilujemy Państwa danych.

W związku z faktem współpracy w ramach sieci partnerskiej Helen Doron oraz z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe mogą być przekazane poza obszar EOG, np. do Izraela, gdzie mieści się główna siedziba Helen Doron Limited, co do którego państwa Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Ponadto nasza firma prowadzi stronę internetową na portalu zarządzanym przez Facebook Inc., która to firma posiada certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności.

Aktualne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej w zakładce RODO https://helendoron.pl/stargard/rodo/. Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Akademii na ul. Szczecińskiej 6.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Arkana Anna Krupa z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 104/2, 73-110 Stargard

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Arkana Anna Krupa z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 104/2, 73-110 Stargard na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę  o wpisanie również  drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji Arkana Anna Krupa z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 104/2, 73-110 Stargard na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających naszą stronę internetową

Pełny tekst klauzuli wraz z polityką prywatności znajduje się pod poniższym adresem

https://helendoron.pl/polityka-prywatnosci/

 
Call Now Button