• slide1-0811 slide2-0811
  Angielski dla dzieci

  Skuteczna i pełna zabawy nauka angielskiego dla dzieci w szkołach Helen Doron English.

  Zobacz dlaczego
 • slide1-infant slide2-infant
  Niemowlęta 0-2

  Maluszki w wieku od 3-24 miesięcy uczą się angielskiego, kształtując przy tym swoje motoryczne umiejętności oraz stymulując rozwój zdolności umysłowych.

  Więcej
 • slide1-1311 slide2-1311
  Dzieci 2-6

  Dzieci doskonalą język mówiony wraz z dwoma kursami „Fun with Flupe” oraz „More Fun with Flupe”, śledząc przygody Granny Fix, Paula Warda oraz zabawnego stworka Flupe’a.

  Więcej
 • slide1-6-12 slide2-232
  Dzieci 6-12

  Dzieci uczą się mówionego angielskiego, czytając i pisząc razem z Paulem oraz Millie, którzy pomagają Kangi i jej synkowi Joey’emu rozwiązywać problem w Storyville.

  Więcej
 • slide1-0611 slide2-0611
  Teen English

  Uczniowie są zaangażowani w poważnie zabawną naukę angielskiego w twórczym środowisku.

  Więcej
 • slide1-0311 slide2-0311
  English ONLINE

  Dzieci w każdym wieku lubią gry komputerowe, nasze wspomagają efektywną naukę angielskiego.

  Wypróbuj
 

Centrum Helen Doron w Stargardzie – angielski dla dzieci i młodzieży

 

Rodo

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Rozwoju Kreatywnego „Arkana” Anna Krupa zwana dalej Akademią z siedzibą na ul. Szczecińska 6, 73-110 Stargard, tel.: 506 227 563, adres e-mail: stargard@helendoron.pl

Akademia Arkana w Stargardzie:

 • jest placówką oświatowo – wychowawczą wpisaną do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych” prowadzonej przez Miasto Stargard pod numerem WO.4330.37.2017.LS5. Akademia prowadzi usługi edukacyjne dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat.
 • jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 8581548518. Wiodącym przedmiotem działalności gospodarczej Akademii jest PKD 85.59.A – „Nauka języków obcych”,
 • jest franczyzobiorcą w ramach międzynarodowej sieci szkół językowych Helen Doron.
 1. Państwa dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza zapisu na kurs nauki języka angielskiego przetwarzane są w następujących celach:
 • Zawarcia i wykonania łączącej nas ustnej umowy nauki języka, w  tym zapewnienia poprawnej jakości – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),
 • Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym” ),

Informacje uzyskane za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, np. numer konta, w  jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty,
a  w  razie potrzeby także w  celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w  celu ustalenia, dochodzenia
i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich innych danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane.  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „zgodą na przetwarzanie danych osobowych”).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez pocztę lub elektronicznie.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług przez Akademię.. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Państwu informacji o ofercie Akademii lub wykonanie umowy zamówionej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych są:
 • upoważnieni pracownicy „Arkana” Anna Krupa zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem;
 • podmioty przetwarzające, którym „Arkana” Anna Krupa zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze stosowną umowę przetwarzania danych osobowych;
 1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Aktualne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej w zakładce RODO https://helendoron.pl/stargard/rodo/. Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Akademii na ul. Szczecińskiej 6.

Klauzula informacyjny dla kandydatów na pracowników

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Arkana Anna Krupa z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 104/2, 73-110 Stargard

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Arkana Anna Krupa z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 104/2, 73-110 Stargard na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę  o wpisanie również  drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji Arkana Anna Krupa z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 104/2, 73-110 Stargard na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

 
Call Now Button