• slide1-0811 slide2-0811
  Angielski dla dzieci

  Skuteczna i pełna zabawy nauka angielskiego dla dzieci w szkołach Helen Doron English.

  Zobacz dlaczego
 • slide1-infant slide2-infant
  Niemowlęta 0-2

  Maluszki w wieku od 3-24 miesięcy uczą się angielskiego, kształtując przy tym swoje motoryczne umiejętności oraz stymulując rozwój zdolności umysłowych.

  Więcej
 • slide1-1311 slide2-1311
  Dzieci 2-6

  Dzieci doskonalą język mówiony wraz z dwoma kursami „Fun with Flupe” oraz „More Fun with Flupe”, śledząc przygody Granny Fix, Paula Warda oraz zabawnego stworka Flupe’a.

  Więcej
 • slide1-6-12 slide2-232
  Dzieci 6-12

  Dzieci uczą się mówionego angielskiego, czytając i pisząc razem z Paulem oraz Millie, którzy pomagają Kangi i jej synkowi Joey’emu rozwiązywać problem w Storyville.

  Więcej
 • slide1-0611 slide2-0611
  Teen English

  Uczniowie są zaangażowani w poważnie zabawną naukę angielskiego w twórczym środowisku.

  Więcej
 • slide1-0311 slide2-0311
  English ONLINE

  Dzieci w każdym wieku lubią gry komputerowe, nasze wspomagają efektywną naukę angielskiego.

  Wypróbuj
 

Angielski dla dzieci i młodzieży Helen Doron -Warszawa Tarchomin-Białołęka

 

REGULAMIN + RODO

Regulamin z dnia 01 września 2020 roku

 Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej „OWU”, określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego prowadzonych metodą Helen Doron przez: Centrum Helen Doron Warszawa Białołęka, prowadzoną przez Katarzyna Paciorek Nauczanie Języków Obcych, NIP 525-209-56-75, zwanym dalej „Szkołą”.

OWU oraz „Formularz zapisu na zajęcia języka angielskiego dla dzieci prowadzone metodą Helen Doron” zwanym dalej „Formularzem”, określający m.in.: dane dziecka oraz Rodzica / Opiekuna dziecka, rodzaj zajęć, cenę, formę płatności, zgody w zakresie danych osobowych, łącznie stanowią Umowę.

1)Szkoła prowadzi naukę języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Nauczanie języka angielskiego odbywa się na różnych poziomach zaawansowania, zależnych od wieku i postępów w nauce, zgodnie z opracowaną autorską metodą Helen Doron i polega w szczególności na uczestnictwie dziecka w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania języka angielskiego metodą Helen Doron z wykorzystaniem specjalnie do tego przygotowanych, unikatowych materiałów dydaktycznych oraz na odsłuchiwaniu przez dziecko w domu materiału audio.

2)Nadzór metodyczny nad nauczycielami uczącymi metodą Helen Doron sprawuje Szkoła, oraz mogą sprawować osoby pełniące w strukturze Helen Doron w Polsce funkcje dyrektora generalnego oraz dyrektora okręgowego okręgu, w którym działa Szkoła, lub inna wyznaczona przez nich osoba. W celu zapewnienia zgodności stosowanej przez nauczycieli metody z metodą Helen Doron oraz bieżącego podnoszenia jakości świadczonej usługi w/w podmioty, mogą brać udział w zajęciach oraz kontaktować się bezpośrednio z Rodzicem / Opiekunem dziecka.

3)Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach 4 – 8 osobowych, natomiast dla młodzieży w grupach 4 – 12 osobowych.

4)W przypadku, gdyby przed rozpoczęciem zajęć okazało się, że Szkoła nie zebrała grupy liczącej co najmniej 4 osób, Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W tej sytuacji Szkoła zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Rodzica / Opiekuna dziecka, co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć oraz do zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.

5)W przypadku, gdyby w trakcie trwania zajęć liczba osób w grupie spadła poniżej 4, Szkoła w porozumieniu z Rodzicem / Opiekunem dziecka może zdecydować o dalszym udziale w grupie albo o przeniesieniu do innej grupy. Ponadto Szkoła, jak również Rodzic / Opiekun dziecka na tej podstawie mają prawo rozwiązać niniejszą Umowę. W sytuacji rozwiązania Umowy, Szkoła dokona zwrotu uiszczonego wynagrodzenia po rozliczeniu kosztu zajęć przeprowadzonych do dnia rozwiązania Umowy.

6)Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego. Dzień rozpoczęcia zajęć, ich liczba oraz czas trwania jednostki lekcyjnej określa Formularz.

7)Zajęcia odbywają się zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem, zawartym w Formularzu, w wybrane dni tygodnia oraz o ustalonej porze. W przypadku konieczności zmiany terminu zajęć (dnia lub godziny), nowy termin ustalany będzie przez Szkołę w porozumieniu z Rodzicem / Opiekunem dziecka.

8)W szczególnych okolicznościach, kiedy prowadzenie przez Szkołę zajęć w formie stacjonarnej nie jest możliwe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności takich jak: zakaz administracyjny,  stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan zagrożenia terrorystycznego lub inne nadzwyczajne okoliczności, których występowanie zagraża życiu lub zdrowiu dzieci, opiekunów lub personelu Szkoły, Szkoła może prowadzić zajęcia w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik przesyłania obrazu i dźwięku na odległość, w szczególności z użyciem odpowiedniego oprogramowania komputerowego („nauczanie zdalne”). Szkoła obowiązana jest w takiej sytuacji udostępnić oprogramowanie wraz z instrukcją jego instalacji i niezbędnym wsparciem technicznym bez dodatkowych opłat. Nauczanie zdalne może być prowadzone do czasu ustania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej  i nie   wpływa na koszt zajęć określony w Formularzu.

9)Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych, jak również niezależnych od Szkoły odbędą się w innym terminie ustalonym w porozumieniu z Rodzicem / Opiekunem dziecka.

10)W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia ich na zasadach ustalonych ze Szkołą.

11)W trakcie zajęć, w zależności od ich postępu Szkoła będzie przekazywała materiały dydaktyczne, jak i również dostęp do Kangi Club, który jest platformą edukacyjną z materiałami audio, wideo i dodatkowym grami.

12)W celu osiągnięcia optymalnych efektów nauczania Rodzic / Opiekun dziecka winien dążyć do pełnego uczestnictwa dziecka w zaplanowanych zajęciach, wykorzystywania przez dziecko przekazanych przez Szkołę materiałów dydaktycznych, jak również odsłuchiwania w domu materiału audio zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

13)Całkowity koszt zajęć nauki języka angielskiego dla dzieci został określony w Formularzu. Koszt ten zawiera również wartość dostarczanych przez Szkołę materiałów dydaktycznych.

14)Rodzić / Opiekun dziecka może wybrać jednorazowy lub ratalny sposób płatności za zajęcia. W przypadku systemu ratalnego wysokość rat oraz harmonogram płatności określa Formularz.

15)Dziecko może rozpocząć zajęcia po zapłaceniu wynagrodzenia należnego Szkole (płatność jednorazowa / pierwsza rata). W przypadku ratalnego sposobu płatności za zajęcia dziecko może kontynuować je po zapłaceniu wszystkich rat przypadających na dany okres (zgodnie z harmonogramem płatności).

16)Płatności za zajęcia należy dokonać na rachunek bankowy Szkoły o numerze wskazanym w Formularzu, lub kartą w siedzibie Szkoły.

17)Szkoła ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Rodzic / Opiekun dziecka opóźnia się wobec Szkoły z zapłatą należnego jej wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 15 dni.

18)Szkoła ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od końca miesiąca, w którym pisemne oświadczenie zostało przekazane Rodzicowi / Opiekunowi dziecka. W tej sytuacji Szkoła dokona zwrotu uiszczonego wynagrodzenia po rozliczeniu kosztu zajęć przeprowadzonych do dnia rozwiązania Umowy.

19)Rodzic / Opiekun dziecka ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca, w którym pisemne oświadczenie wpłynęło lub zostało złożone w Szkole. W tej sytuacji Szkoła dokona zwrotu uiszczonego wynagrodzenia po rozliczeniu kosztu zajęć przeprowadzonych do dnia rozwiązania Umowy.

20)Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane wyłącznie przez osoby wskazane w Formularzu.

21)Dzieci mają obowiązek: a) podporządkować się poleceniom nauczyciela lub pracownika szkoły,d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie),f) kulturalnie zachowywać się podczas zajęć

22)Organizator zaleca nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

23)Szkoła przetwarza dane osobowe Rodzica/Opiekuna oraz dziecka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, administratora, sposobu przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień osób, których dane są przetwarzane dostępne są na stronach internetowych Szkoły oraz w sekretariacie.

24)Do składania oświadczeń pisemnych związanych z niniejszą Umową właściwe są adresy podane w Formularzu. W bieżących oraz nagłych sprawach związanych z trwającymi zajęciami (m.in. zmiana terminu i godzin zajęć) Strony mogą komunikować się ze sobą w każdy skuteczny sposób, w tym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu.

25)W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

26)Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I OPIEKUNÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest firma : Katarzyna Paciorek Nauczanie Języków Obcych, NIP 525-209-56-75;

2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru PESEL opiekuna, jego adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i  adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług edukacyjnych;

3) nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy ze względu na bezpieczeństwo naszego ucznia, na podstawie odrębnej zgody przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia dziecka.
W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt
z dzieckiem, nie są powierzane innym podmiotom, zaś nauczyciele są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności;

4) dane osobowe przetwarzane będą:

 1. a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach),
 2. b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez nas i sieć Helen Doron usług edukacyjnych,
 3. c) w celu marketingu usług własnych, w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez nas lub sieć Helen Doron,
 4. d) za Państwa odrębną zgodą w celu realizacji marketingu podmiotów trzecich – naszych partnerów i firm sponsorskich,
 5. e) w celu organizacji wydarzeń specjalnych – takich jak pikniki, spotkania integracyjne, wyjazdy, kolonie językowe,
 6. f) w celu organizacji egzaminów certyfikacyjnych.

5) podstawą przetwarzania jest realizacja umowy o świadczenie usług edukacyjnych a w zakresie przetwarzania zdjęć lub innych informacji o uczniach lub opiekunach – także zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas niektórych usług.

6) za Państwa zgodą, przetwarzane przez nas dane zostaną powierzone do przetwarzania do Helen Doron Ltd z siedzibą w Izraelu lub strukturom terenowym Helen Doron Ltd w Polsce. Cele przetwarzania przez struktury centralne są tożsame z celami przetwarzania przez nas oraz dodatkowo wiążą się z wykonywaniem przez Helen Doron LTD funkcji kontrolnej i koordynującej w ramach sieci szkół Helen Doron, co ma na celu zagwarantowanie Państwu najwyższej jakości naszych usług i ciągłego doskonalenia oferty;

7) w przypadku uzyskania zgody, przekazane przez Państwa dane osobowe będą przekazywane do Helen Doron Ltd.
z siedzibą w Izraelu na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w tym państwie (2011/61/UE);

8) możecie Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu prosimy
o kontakt z recepcją szkoły;

9) W przypadku braku zgody na powierzenie danych do Helen Doron Ltd, ze względu na to, że prawidłowe prowadzenie zajęć wymaga rejestracji ucznia w systemie informatycznym, administrowanym przez Helen Doron Ltd., wprowadzane do systemu dane zostaną poddane pseudonimizacji w ten sposób, iż wprowadzone zostanie imię dziecka i fikcyjne nazwisko np „Brown”, nie zostaną uzupełnione informacje dotyczące miejsca zamieszkania. W miejsce numeru telefonu wpisany zostanie fikcyjny numer 00

10) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ukończenia przez naszego ucznia 15 roku życia – co umożliwia otworzenie historii nauki
i programów nauczania w przypadku powrotu naszego ucznia do szkoły. Nie dłużej niż 2 lata po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone;

11) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych;

12) posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

13) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych;

14) ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

 
Call Now Button