• slide1-0811 slide2-0811
  Angielski dla dzieci

  Skuteczna i pełna zabawy nauka angielskiego dla dzieci w szkołach Helen Doron English.

  Zobacz dlaczego
 • slide1-infant slide2-infant
  Niemowlęta 0-2

  Maluszki w wieku od 3-24 miesięcy uczą się angielskiego, kształtując przy tym swoje motoryczne umiejętności oraz stymulując rozwój zdolności umysłowych.

  Więcej
 • slide1-1311 slide2-1311
  Dzieci 2-6

  Dzieci doskonalą język mówiony wraz z dwoma kursami „Fun with Flupe” oraz „More Fun with Flupe”, śledząc przygody Granny Fix, Paula Warda oraz zabawnego stworka Flupe’a.

  Więcej
 • slide1-6-12 slide2-232
  Dzieci 6-12

  Dzieci uczą się mówionego angielskiego, czytając i pisząc razem z Paulem oraz Millie, którzy pomagają Kangi i jej synkowi Joey’emu rozwiązywać problem w Storyville.

  Więcej
 • slide1-0611 slide2-0611
  Teen English

  Uczniowie są zaangażowani w poważnie zabawną naukę angielskiego w twórczym środowisku.

  Więcej
 • slide1-0311 slide2-0311
  English ONLINE

  Dzieci w każdym wieku lubią gry komputerowe, nasze wspomagają efektywną naukę angielskiego.

  Wypróbuj
 

Złotów Helen Doron

 

Regulamin Szkoły

§1

PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA KURSU zobowiązuje się:

1. wnosić opłatę za kurs według harmonogramu płatności.
2. zapewnić systematyczne dwukrotne w ciągu dnia słuchanie przez dziecko zawartych w zestawach dydaktycznych materiałów fonograficznych,
3. uczestniczyć razem z dzieckiem w zajęciach w przypadku dzieci młodszych, mniej samodzielnych, bardziej ruchliwych uczestników kursu,
4. uprzedzić sekretariat Organizatora o każdej nieobecności dziecka najpóźniej w dniu zajęć,
5. w przypadku nieobecności zadbać o dodatkowy kontakt dziecka z językiem na zasadzie odrobienia jej poprzez uczestnictwo w zajęciach grupy zaproponowanej przez sekretariat
( okres rozliczeniowy zajęć do odrobienia wynosi 3 miesiące),
6. informować lektora prowadzącego zajęcia o wszelkich pojawiających się trudnościach,
7. przestrzegać porządku w lokalach organizatora, dbać o sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

 

§2

ORGANIZATOR zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w realizacji procesu nauczania poprzez zapewnienie:
1) realizacji nauki zgodnie z programem nauczania i zaleceniami HDEE,
2) kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
3) warunków lokalowych wraz z właściwym wyposażeniem,
4) niezbędnych materiałów dydaktycznych.

 

§3

1. ORGANIZATOR ma prawo odwołać zajęcia jedynie z ważnych powodów. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora.
2. W przypadku nieobecności UCZESTNIKA KURSU na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie po wcześniejszej konsultacji z organizatorem. Przedstawiciel uczestnika kursu nie ma prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystane przez uczestnika kursu zajęcia.

 

§4

1.ORGNIZATOR ma prawo do skreślenia UCZESTNIKA KURSU z listy w przypadku, gdy:
1) Przedstawiciel uczestnika kursu nie wywiązał się z obowiązku dokonania opłaty za kurs w wysokości i terminie wyznaczonym przez Organizatora,
2) doszło do umyślnego niszczenia wyposażenia Organizatora, sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
3) wpływają skargi współuczestników ich przedstawicieli lub lektorów, co do zachowania UCZESTNIKA KURSU, zakłócającego porządek na terenie organizatora, a zwłaszcza zachowania utrudniającego odbywanie zajęć,
4) Przedstawiciel uczestnika kursu nie uprzedzi Organizatora o trzech kolejnych nieobecnościach uczestnika kursu na zajęciach.

 

§5

1. Przedstawiciel Uczestnika Kursu ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym czasie.
2. Rezygnacja z kursu przed rozpoczęciem pierwszych zajęć następuje w drodze pisemnego oświadczenia Przedstawiciela uczestnika kursu złożonego na ręce pracownika sekretariatu Organizatora lub przesłanego listem poleconym na jego adres.
3. Rezygnacja po rozpoczęciu zajęć może nastąpić jedynie na mocy pisemnego oświadczenia złożonego na ręce pracownika sekretariatu Organizatora lub przesłanego listem poleconym na jego adres, z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od końca miesiąca, w którym zgłoszono rezygnację.
4. Jeżeli rezygnacja nastąpiła przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, Przedstawiciel uczestnika kursu otrzyma zwrot całej wniesionej opłaty.
5. Jeżeli rezygnacja nastąpiła po rozpoczęciu zajęć, Przedstawiciel uczestnika kursu otrzyma zwrot wniesionej opłaty pomniejszonej o wartość zajęć przeprowadzonych do końca upływu okresu wypowiedzenia.
6. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych poważnym zdarzeniami losowymi, Organizator na wniosek Przedstawiciela uczestnika kursu może odstąpić od ustaleń ust. 3 i 5.

 

§6

1. Przedstawiciel Uczestnika Kursu zobowiązuje się, iż w przypadku rezygnacji kursu, uiści należne Organizatorowi opłaty obliczone zgodnie z postanowieniami § 5, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku opłat wcześniej wymaganych, w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych, w przypadku nieterminowego uiszczania przez Przedstawiciela uczestnika kursu jakichkolwiek opłat.

 
Call Now Button